Podmínky užívaní

Disclaimer

Dostupné pomocí všech telefonu. Svou úcastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami, máte trvalé bydlište v Ceské republice, je vám nejméne 18 let a jste oprávneným vlastníkem úctu a/nebo máte souhlas vlastníka úctu. Prectete si prosím platné Hrací podmínky zde.Telefon musí mít prístup na Internet a možnost prijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou úctovány na Tvuj telefon. Cena služby je 99 Kc (vcetne DPH). Služba Mobile-maestro není spojena, sponzorována ani propagována žádným z uvedených produktu nebo prodejcu. Obchodní znacky, znacky služeb (service mark), loga (mimo jiné vcetne jednotlivých názvu produktu a jmen prodejcu) jsou majetkem jejich príslušných vlastníku. Tato služba je produktem spolecnosti Wireless Works B.V. Informace: volejte 255786515, pošlete email na: cz@mobile-maestro.com nebo navštivte internetové stránky: www.Mobile-maestro.com, Wireless Works B.V. Naarderweg 16 1217 GL, Hilversum, The Netherlands

Clánek 1 – Platnost

1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Wireless Works prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Wireless Works, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby Mobile-maestro"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci ("Všeobecné obchodní podmínky") jsou platnou soucástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Wireless Works prostrednictvím síte jakéhokoli mobilního operátora (dále jen "Operátor"), u nehož má koncový uživatel predplacené ("Mobilní predplatné") nebo dohodu o predplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v techto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Wireless Works, mohou zahrnovat (krome jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby ("Služby Mobile-maestro"), které se poskytují prostrednictvím síte Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen "SMS"), služeb General Packet Radio Services ("GPRS"), služeb Tretí Generace ("3G "), WAP, nebo pomocí jiných prostredku.
1.2 Žádné odchylky od techto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatneny, s výjimkou tech, ke kterým dá Wireless Works výslovný písemný souhlas.

Clánek 2 - Dodávka služby Mobile-maestro

2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) Mobile-maestro od Wireless Works. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí Wireless Works a síte operátora.

Clánek 3 – Termíny & podmínky
3.1 Na konci propagace bude seznam vítezu umísten na této webové stránce. Prosím, zkontrolujte seznam vítezu v sekci "produkty a ceny". Výsledky jsou konecné a nepodléhají žádné korespondenci. Vítez bude osobne kontaktován do 5 pracovních dnu po uzavrení propagace, prostrednictvím císla mobilního telefonu použitého k úcasti na službe. Vítez bude kontaktován po dobu 1 týdne, dvakrát denne. V prípade neprijetí hovoru zaniká nárok na získání ceny. V prípade, že výherce nebude možno zkontaktovat, bude volán uživatel s druhým nejlepším skóre.

3.2 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovedná za placení úctu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce úctu za mobilní telefon, rodicu, pestounu nebo zamestnavatele predtím, než se zúcastníte služby. Pri úcasti na službe Wireless Works predpokládá, že koncový uživatel získal potrebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce úctu za mobilní telefon, pestounu nebo rodicu.
3.3 Náklady za využívání služby Mobile-maestro jsou uvedeny na této webové stránce v sekci 'F.A.Q' (Casto kladené dotazy)

Clánek 4 – Jak hrát
4.1 Chcete-li objednat službu Mobile-maestro, prosím, prihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na nekterou z propagací Mobile-maestro, mužete se zúcastnit služby zasláním SMS s urceným klícovým slovem na krátký kód. (Napr. SMS na ).

4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti Mobile-maestro zprávu o úspešné registraci.

Clánek 5 – Ceny

5.1Na Mobile-maestro lze vyhrát množství ruzných cen. Ceny jsou ruzného druhu, od výrobku až po penežní výhry. Pokud je v platnosti dan na hazardní hry, Wireless Works je povinna odecíst tuto cástku od ceny. Krome toho úcastníci mohou být i zahranicní. To znamená, že obyvatelé z ruzných zemí mohou mít šanci vyhrát stejnou cenu nabízenou v rámci dílcí propagace. Wireless Works si vyhrazuje právo nabízet hotovost jako alternativu za kteroukoli cenu, celou nebo její cást. Pokud je cena nahrazena hotovostí, pak bude mít stejnou, nebo vyšší hodnotu. Cena musí být prijata tak, jak se nabízí, a je neprenosná a nedelitelná.

5.2 Pokud se kampane v dobe vypršení termínu úcastní méne než 50 úcastníku, organizátor kampane Mobile-maestro má právo nahradit propagacní cenu jinou cenou minimálne stejné hodnoty. Všechny získané ceny budou dodány na adresy koncových uživatelu do 2 mesícu. Vecná cena bude dorucena na platnou adresu koncového uživatele poskytnutou firme Wireless Works, nebo prípadná penežní odmena bude prevedena na úcet víteze poté, co vítez poskytne císlo úctu. Veškeré poplatky za poštovné / kurýrní službu nebo bankovní služby uhradí vítez.

5.3 Pokrytí propagace bude uvedeno pod 'produkty a ceny'. Wireless Works si vyhrazuje právo použít obrázky, fotografie, jména a adresy všech vítezu pro veškeré budoucí propagace, reklamní nebo marketingové úcely, bez nutnosti predchozího souhlasu, oznámení, nebo nároku na platbu vítezi (vítezum).

Clánek 6 - Poplatky

6.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na ("Webu") www.Mobile-maestro.com, jsou nezávazná, pokud není výslovne písemne uvedeno jinak.

6.2 Za každou zprávu, prijatou nebo odeslanou, muže vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na zpusobu úctování. Na všechny odeslané a prijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a zpusoby úctování za využívání služby v urcité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Casto kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i prijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ''Zpusoby platby.”

6.3 Na techto stránkách najde koncový uživatel ceny za úcast na této službe. V prípade pravidelného odberu operátor odecítá poplatky z úctu koncového uživatele, v prípade predplaceného odberu se poplatky odecítají od kreditního zustatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovne udeluje svuj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé úcastí na službe Wireless Works v plné výši. Po vzájemné dohode je dále možno sjednat placení poplatku alternativními zpusoby (napríklad pomocí kreditní karty).

Clánek 7 – Zmeny cen

7.1 Spolecnost Wireless Works je oprávnena po predchozím oznámení na webových stránkách kdykoli zmenit kterékoli a všechny sazby za službu.

Clánek 8 – Duševní vlastnictví

8.1 Není-li v techto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, znacky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb Mobile-maestro a / nebo webových stránek patrí firme Wireless Works, jejich distributorovi, nebo dodavateli.

8.2 Wireless Works tímto udeluje koncovým uživatelum omezené, nevýhradní, neprenosné a odvolatelné uživatelské oprávnení na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) Mobile-maestro.

8.3 Pokud Wireless Works výslovne neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovne zakazuje reprodukovat, upravovat, zpetne analyzovat, pronajímat, pujcovat, predávat, duplikovat, predvádet, prenášet, distribuovat, prodávat, prekupovat, vytváret odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným zpusobem používat stažené nebo získané služby Mobile-maestro celé, nebo jejich cásti jiným zpusobem, nebo pro jiné úcely, než které firma Wireless Works výslovne povoluje.

8.4 V prípade porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávneným použitím služeb Mobile-maestro nebo cinností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovednosti firmu Wireless Works, její úredníky, reditele, zamestnance, dodavatele a jakékoli tretí poskytovatele informací a prevezme odpovednost vuci firme Wireless Works jejím úredníkum, reditelum, zamestnancum, dodavatelum a jakékoli tretí strane poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy Wireless Works nebo tretích stran

Clánek 9 - Odpovednost

9.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky Mobile-maestro na vlastní nebezpecí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zarízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby Mobile-maestro. Wireless Works nezarucuje, že služby Mobile-maestro splnují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, príjem a / nebo prohlížení služeb Mobile-maestro neobsahuje výpadky nebo chyby.

9.2 Koncový uživatel bere na vedomí, že mobilní telekomunikacní služby, jako jsou služby Mobile-maestro, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita pripojení nemusí být na každém míste a v každém case stejná nebo dostatecná, a že Mobile-maestro služby mohou být negativne ovlivneny nebo docasne nedostupné z duvodu poruchy zpusobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo zmenami ci údržbou síte operátora.

9.3 Pokud úcastníci nebudou schopni kdykoli nepretržite využívat služby Mobile-maestro, nevzniká v žádném prípade jakýkoli nárok na snížení poplatku za služby Mobile-maestro, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.

9.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb Mobile-maestro ciní koncový uživatel na vlastní nebezpecí a je si vedom toho, že Wireless Works za žádných okolností nenese odpovednost za jakékoli vzniklé škody, vcetne zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného prístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb Mobile-maestro nebo stahování služeb Mobile-maestro, vcetne hardwaru a softwaru potrebného k pripojení ke službám Mobile-maestro. Koncový uživatel zodpovídá za prijetí nezbytných opatrení na zabránení možným škodám tohoto druhu.

9.5 V prípade, že Wireless Works bude z jakéhokoli duvodu odpovedná za náhradu jakýchkoli prímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném prípade nepresáhne hodnotu služeb Mobile-maestro placených koncovým uživatelem.

9.6 Obsah webových stránek byl sestaven s nejvetší peclivostí. Wireless Works však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, presnosti nebo obsahu techto informací. Wireless Works nenese odpovednost za prípadné chyby, opomenutí, nepresnosti, nedorozumení, zpoždení nebo necitelnost objednávek, nebo oznámení na základe používání internetu, nebo platných informacních zdroju.

9.7 Koncový uživatel nesmí firme Wireless Works posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, ci jiným zpusobem nevhodné, jinak odškodní Wireless Works za jakékoliv škody prímé nebo následné, zpusobené zasíláním techto zpráv.

Clánek 10 – Zpracování dat

10.1 Wireless Works shromažduje a zpracovává za úcelem poskytnutí služeb Mobile-maestro koncovému uživateli (napr.: shromažduje, ukládá, prohlíží, poskytuje tretím stranám, organizuje a propojuje) nekteré osobní a provozní údaje úcastníku.

10.2 Wireless Works zpracovává data koncových uživatelu pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochrane soukromí, které lze císt nebo stáhnout z webových stránek. Wireless Works zpracovává data koncových uživatelu vždy v plném souladu s platnými zákony a predpisy na ochranu soukromí. Jako globální spolecnost, Wireless Works a její dceriné spolecností stále více prekracují hranice jedné zeme.

10.3 Wireless Works si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelu k propagacním úcelum.

Clánek 11 - Právní závaznost

11.1 Používání služeb Mobile-maestro, dohody a webové stránky podléhají právním predpisum zeme, ve které kampan probíhá. Pokud firma Wireless Works nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím techto práv ani ustanovení. Pokud bude nekteré ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle príslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany presto souhlasí s tím, že soud by mel usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo úcinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zustávají v plné platnosti.

11.2 Jakékoli a všechny spory se budou rešit u príslušného soudu v zemi, ve které se kampan koná.

Clánek 12 – Záverecná ustanovení

12.1 Tyto obchodní podmínky jsou prístupné k nahlédnutí na Wireless Works, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.

12.2 Wireless Works si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky obcas menit. Zmeny budou oznámeny úcastníkum vyvešením na webových stránkách Wireless Works. Zmena provedená tímto zpusobem se považuje za prijatou, pokud odberatelé i nadále používají, nebo stahují služby Mobile-maestro po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

12.3 Wireless Works si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez predchozího upozornení.

12.4 Wireless Works má sídlo v Arnhem. Veškerou korespondenci týkající se služeb Mobile-maestro, nebo techto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na Wireless Works B.V. na Naarderweg 16 1217 GL Hilversum The Netherlands, nebo na e-mail cz@mobile-maestro.com nebo mužete zavolat 420255786515.